BG

EN

Поверителност

Когато използвате услугите на „Консултантска къща Амрита“ ООД, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме, с каква цел ги обработваме и как ги съхраняваме.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на dpo@amrita.bg.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR") личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по - специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо КК Амрита ООД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим нашите услуги, като отговори на Ваши запитвания, информация и консултиране, изготвяне на оценки за пазарната стойност на имущество (движимо и недвижимо), е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели.

Вашите лични данни като наши клиенти ние получаваме онлайн или в пряк контакт с Вас или Ваш представител на основание Вашето доброволно дадено съгласие и на възложената ни за изготвяне услуга.

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Консултантска къща Амрита“ ООД няма намерение да предава Вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

Период на съхраняване на данните

„Консултантска къща Амрита“ ООД ще съхранява Вашите лични данни на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура за следния период от време:

Вашите права като субект на личните данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

По всички въпроси, свързани със защита на личните данни, моля да се обръщате към нас:


Гр. София

Ул. „Хенрик Ибсен“ № 15

Телефон: +359 2 8650909

Електронна поща: dpo@amrita.bg