BG

EN

Оценка на търговски предприятия

Определяне стойността на дялове или акции

Определяне стойността на активите

Определяне стойността на бизнеса

Необходими документи

  • Кратко описание на дружеството – кога е създадено, дейност, персонал и др.
  • Инвентарна книга
  • Актове за собственост и скици на недвижимите имоти, ако има
  • Финансови отчети за предходните три години и последния отчетен период
  • Договори, лицензи
  • Основни клиенти, конкуренти и доставчици
  • Подробна справка, касаеща задълженията и вземанията на дружеството по пера