BG

EN

Оценка на нематериални активи

Права върху интелектуална собственост

Фирмени имена

Лиценз

Търговски марки

Патент

Ноу-хау

Авторски права

Реноме

Необходими документи

  • Кратко описание на дружеството – кога е създадено, дейност, персонал и др.
  • Регистрация и сертификати на марките
  • Разходи по регистрации
  • Разходи за маркетинг и реклама и други разходи за разработване на марките по години
  • Приходи и разходи от продажби с марките по години
  • Прогнозни приходи и разходи от марките – ако има изготвени
  • Основни конкуренти
  • Пазарен дял