BG

EN

Оценки на движимо имущество

Машини

Съоръжения

Транспортни средства

Стопански инвентар

Необходими документи

  • Балансова стойност
  • Стойност на придобиване
  • Година на придобиване
  • Паспорт на машината
  • Фактура за закупуване
  • Инвентарна книга